Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2014

whispermeyoursecretsx
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaewson ewson

October 30 2014

whispermeyoursecretsx
5355 6064 500
whispermeyoursecretsx
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamixmonix mixmonix
whispermeyoursecretsx
Reposted frommaive maive viaxxxy xxxy

October 20 2014

whispermeyoursecretsx
Reposted fromdangerous-true dangerous-true
whispermeyoursecretsx
Reposted fromstopme stopme viadangerous-true dangerous-true

October 19 2014

whispermeyoursecretsx
Reposted fromdangerous-true dangerous-true
whispermeyoursecretsx
6596 1deb
Reposted bymordehay mordehay
whispermeyoursecretsx
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno vianieklam nieklam

October 17 2014

whispermeyoursecretsx
Tata mawiał, że kiedy człowiek pierwszy raz się zakocha, jego życie nieodwracalnie się zmienia i choćby nie wiedzieć jak się próbowało, to uczucie nie zniknie. Ta dziewczyna, o której opowiadasz, była twoją pierwszą miłością. I cokolwiek byś zrobił, zostanie z tobą. Na zawsze.
— Nicholas Sparks
Reposted frombanshe banshe viadangerous-true dangerous-true
whispermeyoursecretsx
Play fullscreen

I dreamed about you nearly every night this week
How many secrets can you keep?
Sad to see you go
Was sort of hoping that you'd stay
Reposted bydangerous-true dangerous-true

October 02 2014

whispermeyoursecretsx
Reposted fromplugss plugss viauslysz uslysz

August 31 2014

whispermeyoursecretsx
Reposted bykaygatsbyAinsworthCasssaudadeyehmagolek22sesjakolektywwhynot4

July 30 2014

whispermeyoursecretsx
Reposted bysandycoppermixmonix

July 15 2014

whispermeyoursecretsx

July 13 2014

whispermeyoursecretsx
1284 633b 500
Reposted bysapnaidomynykaadaprzygoda
whispermeyoursecretsx
whispermeyoursecretsx
Reposted fromthesmajl thesmajl viaasfiksjofilia asfiksjofilia

July 08 2014

whispermeyoursecretsx
Reposted bybonitas bonitas

June 30 2014

whispermeyoursecretsx
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viaaello aello
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl